Crea la teva pròpia PIZZA A PUNT!

  Nom
  Cognoms
  Domicili
  Població
  Telèfon de contacte
  Email
  Data de naixement
  Com ens has conegut?
  Estàs treballant actualment?
  En quin sector?
  Has tingut o tens actualment negoci propi?
  En quin sector?
  En quin poble o zona d'influència has pensat com a objectiu PIZZA A PUNT?
  Disposes de local?
  En cas afirmatiu: en règim de:
  Quants metres quadrats té?
  Està cèntric o en zona peatonal?
  Té sortida de fums?
  Qui s'encarregaria de la gestió de l'obrador?
  Podràs supervisar l'execució de les obres i la tramitació de la llicència d'activitats?
  Estàs en disposició de poder fer front a la inversió inicial?
  En cas afirmatiu:
  Coneixes el sistema de la franquicia?
  Has format part d'alguna franquicia?
  De quina?